Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-03 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-12-03 r.

Data przeglądu, aktualizacji Deklaracji Dostępności  : 2024-03-07 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,

Wyłączenia z obowiązku zapewniania dostępności:

 • multimedia nadawane na żywo
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • mapy
 • treści, które nie zostały wytworzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-03 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych oraz korzystać z ułatwień dla osób słabowidzących.

 • Powiększanie czcionki klawisz Ctrl i + (plus)
 • Pomniejszanie czcionki klawisz Ctrl i – (minus)
 • Ustawienia domyślne czcionki klawisz Ctrl i 0 (zero)
 • Przełączanie między zakładkami klawisz Tab
 • Przewijanie strony w górę klawisz PgUp
 • Przewijanie strony w dół klawisz PgDn
 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Jasne tło
 • Podkreślenie linków
 • Proste czcionki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Michał Kampa, adres poczty elektronicznej michal.kampa@pgkim.laziska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 22 41 550. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres poczty elektronicznej Ośrodka zarzad@pgkim-laziska.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.