RODO – Klauzula informacyjna

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie RODO, informujemy:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne. Z Administratorem można kontaktować się pisemne, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby podany powyżej lub poprzez e-mail na adres: zarzad@pgkim-laziska.pl

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych. Od dnia 01.06.2024r. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Beata Wróbel.
Z Inspektorem można kontaktować się pisemne, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby podany powyżej lub poprzez e-mail na adres: archiwum@pgkim-laziska.pl

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzane są dane przez PGKiM Sp. z o.o.

Zgodnie z Art. 6 RODO gdy:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych, rachunkowych, o gospodarowaniu odpadami, ściekami oraz o stosowaniu monitoringu wizyjnego;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. w celu stosowania monitoringu wizyjnego zapewniającego bezpieczeństwo osób i mienia na obszarze podlegającym monitoringowi, w celach windykacyjnych, kontaktowych);
 •  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Wymiar czasu

Co do zasady dane nie są przetwarzane dłużej niż jest to konieczne do zrealizowania celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom  świadczących na rzecz Administratora usługi np.: prawne, informatyczne czy doradcze.

Osobami, którym ujawnia się dane są upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp.

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Na zasadach określonych przepisami RODO, każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane posiada prawo do żądania od Administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. ich kopii, 
  a ponadto, posiada także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, każda osoba fizyczna zawsze ma prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy osoba, której dane są przetwarzana uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i  profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.